સીન નદીની ઉફાન ડરાવનારી બની…

0
1337

પેરિસ– દુનિયાના સુંદર સ્થળો અને ટુરિસ્ટોની પહેલી પસંદ મનભાવન પેરિસ શહેર અને તેની આસપાસના અઢીસો વિસ્તાર ભયંકર પરિસ્થિતિને ધીમા પગલે આવતી નિહાળી રહ્યાં છે. પેરિસ શહેરના વિવિધ સ્થળોની આ તસવીરો ડરાવનારી છે. પેરિસના એક નેતાઓ સ્વીકાર્યું છે તેમ ક્લાયમેટ ચેન્જની અસરના આ બોલતા પુરાવા છે. વરસાદના કારણે સીન નદીનું સતત વધી રહેલું જળસ્તર શહેરવાસીઓને અન્યત્ર ચાલી જવા મજબૂર કરી રહ્યું છે.સીન નદીના ડાબા કિનારાની રેલ સેવા 5 ફેબ્રુઆરી સુધી બંધ કરવામાં આવી છે. પેરિસના મોટાભાગના ટુરિસ્ટ સ્પોટ બંધ કરવામાં આવ્યાં છે.આ પૂરે અત્યાર સુધીમાં સીન નદીના કિનારાના અઢીસો ટાઉનને નુકસાન કરી દીધું છે. પેરિસના વડીલો એ દિવસોને યાદ કરી રહ્યાં છે જ્યારે 1910માં પેરિસ આવા જળપ્રલયનો ભોગ બની બે માસ સુધી જળમાં ગરકાવ રહ્યું હતું.