'ચિત્રલેખા'ના સંસ્થાપક-તંત્રી વજુ કોટકનું જીવનદર્શન કરાવતી એક ટૂંકી ફિલ્મ (૨૨ મિનિટ) - અંગ્રેજીમાં સબટાઈટલ્સ સાથે

 

'ચિત્રલેખા'ના સંસ્થાપક-તંત્રી વજુ કોટકનું જીવનદર્શન કરાવતી સંપૂર્ણ ફિલ્મ (૫૫ મિનિટ)