ખેલકૂદ વિશે એક વધુ ફિલ્મ; ‘પંગા’માં કંગના બની છે કબડ્ડી ખેલાડી…