ગુજરાત હાઈકોર્ટ માટે ભરતીની જાહેરાત, 1700 થી વધુ પોસ્ટ માટે આજે જ કરો અરજી

ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભરતી 2023: ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં બમ્પર પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે. આ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવા ઈચ્છતા ઉમેદવારો અધિકૃત વેબસાઈટ gujarathighcourt.nic.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. આ ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજીઓ 28 એપ્રિલથી ચાલુ છે. અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 19 મે, 2023 રાત્રે 11.59 વાગ્યા સુધી રહેશે. ગુજરાત હાઈકોર્ટની આ ભરતી માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોની વય મર્યાદા 21 થી 35 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. વિવિધ કેટેગરીના ઉમેદવારોને મહત્તમ વય મર્યાદામાં પણ છૂટછાટ આપવામાં આવશે. આ સાથે બિનઅનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 1000 રૂપિયાની અરજી ફી ચૂકવવાની રહેશે અને અન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 500 રૂપિયાની અરજી ફી ચૂકવવાની રહેશે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

ગુજરાત હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટની ભરતી માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોએ કોઈપણ માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક હોવું આવશ્યક છે. આ સાથે ઉમેદવારોની ટાઈપિંગ સ્પીડ અંગ્રેજી કે ગુજરાતી ભાષામાં 5000 ડિપ્રેશન હોવી જોઈએ અને કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. આ સાથે અંગ્રેજી, ગુજરાતી અને હિન્દીનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

ગુજરાત હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટની ભરતી માટે ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રારંભિક પરીક્ષા, મુખ્ય પરીક્ષા અને ટાઈપિંગ ટેસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવશે. આ અંતર્ગત પ્રારંભિક પરીક્ષા 25 જૂને જ્યારે મુખ્ય પરીક્ષા ઓગસ્ટ મહિનામાં લેવામાં આવશે. ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મદદનીશના પદ માટે પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને પે મેટ્રિક્સમાં રૂ. 19,900 થી 63,200 સુધીનો પગાર મળશે.

આ રીતે અરજી કરો

  • સૌ પ્રથમ ગુજરાત હાઈકોર્ટની સત્તાવાર વેબસાઈટ gujaratighcourt.nic.in ની મુલાકાત લો
  • નવી નોંધણી પર ક્લિક કરો.
  • તમારી નોંધણી વિગતો સાથે લોગિન કરો.
  • ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભરતી 2023 અરજી ફોર્મ ભરો.
  • બધા જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
  • અરજી ફી ચૂકવો અને સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
  • ગુજરાત હાઈકોર્ટ સહાયક અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ લો.