મુંબઈની મહિલા ટ્રાફિક પોલીસકર્મીઓને મળી નવી કેપ…

મુંબઈમાં પોલીસ વિભાગનાં જવાનો માટે નવી કેપ તૈયાર કરવામાં આવી છે. ટ્રાફિક પોલીસ વિભાગમાં સેવા બજાવતી મહિલા જવાનો ૨૫ સપ્ટેંબર, સોમવારે એ નવી કેપ પહેરીને માર્ગો પર સેવા બજાવતી જોવા મળી હતી.