ક્રિકેટના મેદાનમાંથી પડ્યા રાજકારણના મેદાનમાં…

0
989

આ છે, ભારતમાં રાજકારણમાં પડેલા અમુક ક્રિકેટરો. આ યાદીમાં લેટેસ્ટ ઉમેરો થયો છે ગૌતમ ગંભીરનો…