કેન્દ્રીય સંચાર રાજ્યમંત્રી અને ભાજપના નેતા દેવુસિંહ ચૌહાણ ‘ચિત્રલેખા’ સાથે વાતચીતમાં કહે છે કે.

યુવાનવયે રાજકારણમાં પોતાની આગવી ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરનાર કેન્દ્રીય સંચાર રાજ્યમંત્રી અને ભાજપના નેતા દેવુસિંહ ચૌહાણ ‘ચિત્રલેખા’ સાથે વિશેષ વાતચીતમાં કહે છે કે…