કોણ છે લીલીછમ ધરતી માટે મથતી આ યુવતી?

કોણ છે લીલીછમ ધરતી માટે મથતી આ યુવતી?