ગ્રામ્ય સ્તરે તબીબી સેવાઓનો વ્યાપ વધારવા રાજ્ય સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય

0
710

ગાંધીનગર- નાયબ મુખ્યપ્રધાન નીતિન પટેલે જણાવ્યું કે, રાજ્યના છેવાડાના માનવી સુધી ગુણવત્તાલક્ષી આરોગ્ય સારવાર પુરી પાડવા માટે રાજ્ય સરકારે મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. તબીબી શિક્ષણ મેળવ્યા બાદ ગ્રામ્ય સ્તરે ડોક્ટરોએ ફરજીયાત ત્રણ વર્ષની સેવાઓ આપવાની થતી હતી તે ઘટાડીને હવેથી એક વર્ષની સેવાઓ ગ્રામ્ય સ્તરે આપવાની રહેશે જેની સાથે વિદ્યાર્થીઓએ રૂ.૫ લાખના બોન્ડ ઉપરાંત હવેથી રૂ.૧૫ લાખની વધારાની બેંક ગેરન્ટી આપવાની રહેશે.

ગ્રામ્ય સ્તરે તબીબી સેવાઓનો વ્યાપ…   

રાજ્યના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સામાન્ય આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સરકારી હોસ્પિટલોમાં તબીબોની ઘટને પહોંચી વળવા માટે, રાજ્ય સરકાર સંચાલિત મેડીકલ કોલેજોમાં જે વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ મેળવીને અભ્યાસ કરતાં હોય તેઓને ગામડામાં ત્રણ વર્ષની ફરજીયાત નોકરી અને રૂ.૫ લાખના બોન્ડ લેવામાં આવે છે. તેમાં મહત્વનો સુધારો કરીને હવેથી તેઓની સેવાઓ ત્રણ વર્ષના બદલે એક વર્ષ સુધી લેવાશે અને રૂ.૫ લાખના બોન્ડની સાથે-સાથે રૂ.૧૫ લાખની બેંક ગેરન્ટી રૂ.૩૦૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર અલગથી આપવાની રહેશે. જે વિદ્યાર્થીઓને ડોક્ટર બન્યા બાદ ગ્રામ્ય સ્તરે એક વર્ષની સેવાઓ ન આપવી હોય તો તેઓએ રૂ.૨૦ લાખ રાજ્ય સરકારમાં ભરવાના રહેશે અને આ રકમ ભર્યા બાદ જ ગુજરાતમાં ખાનગી પ્રેક્ટીસ કરવા માટેનું પ્રમાણપત્ર મેડીકલ કાઉન્સીલ દ્વારા આપવામાં આવશે ત્યારબાદ જ તેઓ પ્રેક્ટીસ કરી શકશે.

રાજ્યમાં તબીબી બેઠકોમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થઇ રહ્યો છે. આ વર્ષે રાજ્યમાં ૫૩૬૦ એમ.બી.બી.એસ. ની બેઠકો ઉપર તથા આયુર્વેદિક પધ્ધતિની તમામ બેઠકોમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઇ ગઇ છે આ નવા નિયમોનો અમલ આ વર્ષથી જ થશે. જે વિદ્યાર્થીઓ હાલમાં મેડિકલ અભ્યાસ કરી રહેલ છે અને જેઓએ રૂ.૫ લાખના બોન્ડ ભરી દીધા હોય તેઓ આ નવા નિયમોનો લાભ લેવા ઇચ્છતા હોય તેમને પણ આ નિયમના લાભો મળશે તેઓએ આ લાભ લેવા માટે વધારાની રૂ.૧૫ લાખની ગેરન્ટી આપવાની રહેશે એટલે લાભ મળતો થઇ જશે.

સરકારી મેડીકલ કોલેજોમાં એમ.બી.બી.એસ.ના પ્રથમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ સમયે મેડીકલ કોલેજના ડીનશ્રીને રૂ.૨૦ લાખના બોન્ડ રજુ કરવાના રહેશે. અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ ઇન્ટર્નશીપ સિવાય ફરજીયાત એક વર્ષની ગ્રામ્ય સેવાની બાંહેધરી પણ આપવાની રહેશે. રૂ.૨૦ લાખના બોન્ડની સામે રૂ.૫ લાખની બેંક ગેરન્ટી અથવા મિલકતની ગેરન્ટી આપવાની રહેશે. જેનો સમયગાળો સાત વર્ષનો રહેશે જરૂર જણાય તો સમયગાળો લંબાવવાનો રહેશે. બોન્ડ માટે વિદ્યાર્થીએ બેંક ગેરન્ટી તરીકે કોઇપણ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકની અથવા છેલ્લા સતત ત્રણ વર્ષથી રૂ.૪૦ કરોડથી વધુ ડીપોઝીટ ધરાવતી રાજ્યની કોઇપણ નાગરિક સહકારી બેંક ગેરન્ટી આપવાની રહેશે.

જે વિદ્યાર્થીઓ અતી ગરીબ હોય અને તેના મા-બાપ કે પરિવાર પાસે કોઇ મિલકત ન હોય કે બેંક ગેરન્ટીની ક્ષમતા ન હોય તેવા વિદ્યાર્થીને ખાસ કિસ્સામાં નિયત બેંક ગેરન્ટી અથવા મિલકત બેંક ગેરન્ટીમાંથી મુક્તિ મળી રહેશે જે અંગેની તમામ સત્તા રાજ્ય સરકાર હસ્તક રહેશે. આવા વિદ્યાર્થીઓએ રૂ.૨૦ લાખના બોન્ડની બાંહેધરી રૂ.૩૦૦ ના નોટરાઇઝડ સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર આપવાની રહેશે. ઓલ ઇન્ડિયાના ક્વોટાની બેઠકો પર પ્રવેશ મેળવતાં વિદ્યાર્થીઓને આ જોગવાઇઓ લાગુ પડશે નહીં તથા અગાઉ જે વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ મેળવ્યો છે તેમને પ્રવર્તમાન બોન્ડની પોલિસી મુજબ ત્રણ વર્ષની ગ્રામીણ સેવાઓ બજાવવાની જોગવાઇઓનો વિકલ્પ આપવાનો રહેશે.