28 વર્ષે બદલાઈ દસ્તાવેજો માટેની ફી, હવે ચૂકવો આટલાં રુપિયા, ભાગીદારી સુધારા બિલ પાસ

ગાંધીનગર-વિધાનસભા સત્રમાં આજે થયેલી મહત્ત્વની કામગીરીમાં ભાગીદારી સુધારા વિધેયક રજૂ કરીને પસાર પણ કરવામાં આવ્યું હતું. ગઈકાલે બજેટ વાંચન દરમિયાન નાયબ સીએમ નિતીન પટેલે આ દરખાસ્ત રજૂ કરી હતી જે સંદર્ભે વિધેયક રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. વિવિધ પ્રકારના દસ્તાવેજો કરાવવા માટે ચૂકવાતાં કરની રકમમાં વધારો રજૂ કરતાં આ વિધેયકથી પ્રજાના ખીસ્સાં પર ભારણ વધશે.આ વિધેયક સંદર્ભે નાયબ સીએમ નિતીન પટેલે જણાવ્યું ભારતનો ભાગીદારી કાયદો ૧૯૩૨થી અમલમાં છે. આ કાયદાના કેટલાક ભાગમાં રાજ્યો પોતાની રીતે સુધારો કરી શકે છે ત્યારે ભાગીદારી પેઢીના વિવિધ દસ્તાવેજો, નોંધણી તથા અન્ય રેકર્ડની તપાસણી-ચકાસણી માટે એપ્રિલ-૧૯૯૧થી અત્યાર સુધી જે ફી લેવાતી હતી તેમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ભાગીદારી કાયદાની વિવિધ કલમ હેઠળ મહત્તમ ફી રૂા. 300થી લઇને રૂા.50 લેવામાં આવશે.

પટેલે કહ્યું કે, દેશભરમાં આ કાયદો અમલી છે ત્યારે ગુજરાતને લાગુ પડતાં હોય તેટલા પૂરતો ભારતનો ભાગીદારી અધિનિયમ ૧૯૩૨ની કલમ ૭૧ની પેટા કલમ (૧) થી પેઢીઓના રજીસ્ટારને મોકલેલા દસ્તાવેજો સાથે સામેલ કરવાની ફી અથવા પેઢીઓના રજિસ્ટ્રારની કસ્ટડીમાં દસ્તાવેજની તપાસણી માટે ચૂકવવા પાત્ર રહેશે જેથી ફી અથવા પેઢીઓના રજિસ્ટ્રાર પાસેથી નકલો મેળવવા માટેની ફી, નિયમોથી રાજ્ય સરકારને સત્તા મળે છે એટલે આ સુધારો લવાયો છે.

૧૯૯૧માં જે દરો હતા તેમાં ૨૮ વર્ષ બાદ આ સુધારો કરાયો છે. વહીવટી ખર્ચ અને લેખન સામગ્રીની કિંમતમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થયો છે તેથી આવા વધતા જતાં ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે આ વધારો જરૂરી હોઇ કરાયો છે. ભાગીદારી પેઢીમાં ભાગીદારો બદલાય, સરનામું બદલાય, ભાગીદારીની રકમમાં વધારો-ઘટાડો થાય, ભાગીદારીની ટકાવારીમાં વધઘટ થાય, પેઢી વિસર્જિત થાય એવા વિવિધ દસ્તાવેજોની કામગીરી વાણિજ્ય વેરા કચેરી દ્વારા થતી હોય છે ત્યારે આ કર્મીઓના ભારણ તથા સાહિત્ય ખર્ચમાં પણ વધારાને ધ્યાને લઇ વધારો કરાયો છે.

લાગુ પડતો વધારો

ભાગીદારી વિધેયકમાં જે સુધારો કરાયો છે તેમાં ફી પાત્ર દસ્તાવેજ અથવા કૃત્યમાં કલમ ૫૮ હેઠળ જે ફી રૂ.૫૦/- લેવાતી હતી તે હવે રૂપિયા ૩૦૦/- લેવાશે. 

એ જ રીતે કલમ ૬૦,  કલમ ૬૧ કલમ ૬૨ કલમ ૬૩ કલમ ૬૪  હેઠળ ફી રૂપિયા ૨૫/-  લેવાતી હતી તે હવે રૂ ૧૦૦/- લેવાશે.

જ્યારે કલમ ૬૬ની પેટા કલમ-૧ હેઠળ પેઢીઓના રજિસ્ટરની તપાસ હેઠળ રજિસ્ટરનું એક પુસ્તક તપાસવા માટે રૂપિયા ૧૦/- લેવાતા હતાં તે રૂપિયા ૫૦/- લેવાશે. 

કલમ ૬૬ની પેટા કલમ હેઠળ પેઢીને લગતા દસ્તાવેજોની તપાસણીમાં એક પેઢીને લગતા તમામ દસ્તાવેજો તપાસવા માટે રૂપિયા ૧૦ લેવાના હતાં તે હવે રૂ ૫૦ લેવાશે

પેઢીઓના રજિસ્ટરમાંથી નકલો મેળવવા દર ૧૦૦ શબ્દો અથવા તેના ભાગ માટે રૂપિયા ૫૦/- લેવાતા હતા તેમાં કોઇ વધારો કરાયો નથી.

 

આ સુધારા વિધેયક વિધાનસભા ખાતે સર્વાનુમતે પસાર કરાયું હતું.