તમામ સરકારી કોલેજમાં નવું સમયપત્રક, જાણો મહત્ત્વના ફેરફાર…

ગાંધીનગર- રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગે સરકારી કોલેજોમાં સમયપત્રકને લઇ નવો નિર્ણય લીધો છે. તમામ સરકારી કોલેજોમાં કોમન એકેડેમિક કેલેન્ડરનો અમલ કરતાં પ્રથમ અને બીજા સત્ર માટેના અભ્યાસકાર્યના દિવસો નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યાં છે. આ કોમન એકેડેમિક કેલેન્ડર મેડિકલ અને ફાર્મસી સિવાયના તમામ અભ્યાસક્રમમાં આગામી શૈક્ષણિક સત્ર-૨૦૧૮થી અમલમાં આવશે. કોલેજો ખુલવાનો સમય આવી ગયો છે ત્યારે આ મહત્ત્વની જાહેરાત છે. આ નિર્ણય મુજબ રાજ્યની સરકારી કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓને 7 દિવસનું નવરાત્રિ વેકેશન આપવામાં આવ્યું છે.

તમામ સરકારી યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા, પરીક્ષા અને વેકેશનમાં એકસૂત્રતા જળવાય અને એકસાથે તમામ કાર્યક્રમો કરી શકાય તે હેતુથી કોમન એકેડેમિક કેલેન્ડર અમલમાં લવાયું છે.  જેમાં પ્રથમ સત્રમાં 95 તેમ જ દ્વિતીય સત્રમાં 102 દિવસ એમ કુલ 197 દિવસ શૈક્ષણિક કાર્ય કરાશે.

સૌપ્રથમ નવરાત્રિ વેકેશનગુજરાતમાં નવરાત્રિમાં યુવાનોનો થનગનાટ અનોખો હોય છે અને મોટાભાગની કોલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ન્યૂનતમ થઇ જતી હોય છે. ત્યારે એટલા દિવસનું અભ્યાસકાર્ય બગડતું હતું. હવેથી નવરાત્રિ વેકેશન આપવામાં આપવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રથમવાર  કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને 7 દિવસનું નવરાત્રિ વેકેશન અપાશે. તેમ જ 49 દિવસનું ઉનાળુ વેકેશન રહેશે.  જોકે સામે પક્ષે દીવાળી વેકેશનમાંથી 7 દિવસ કપાઇ ગયાં છે.

જાહેર થઇ પ્રવેશ પ્રક્રિયા સહિતની મહત્ત્વની તારીખો

વાઇસ ચાન્સેલરોની એક કમિટી દ્વારા અભ્યાસ કરીને સુપ્રત કરાયેલા કોમન એકેડેમિક કેલેન્ડરમાં ધોરણ-12ની પ્રવેશ પરીક્ષાની પ્રક્રિયા પરિણામ જાહેર થયાના 15 દિવસમાં એટલે કે મહત્તમ તા.15 જૂન સુધીમાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે. પ્રથમ શૈક્ષણિક સત્ર તા. 12 જૂન ૨૦૧૮ થી 4 નવેમ્બર ૨૦૧૮ એમ પરીક્ષા સમય સિવાય 95  દિવસનું રહેશે. જ્યારે કોલેજની આંતરિક મૂલ્યાંકન / પરીક્ષાઓ સતત મૂલ્યાંકનની જેમ સાપ્તાહિક ટેસ્ટ, પ્રોજેક્ટ વર્ક, સમૂહ ચર્ચા વગેરે તા.15 ઓક્ટોબર ૨૦૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે. તા. 15 ઓક્ટોબર થી 21 ઓક્ટોબર 2018 સુધી ૭ દિવસનું નવરાત્રિ વેકેશન હશે.

પરીક્ષાની તારીખો

ઉપરાંત તા.૨૨ થી ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮ દરમિયાન સેમિસ્ટર ૧, ૩ અને ૫ની યુનિવર્સિટી કક્ષાની પરીક્ષા તેમજ તા.૨૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮ થી ૭ ડિસેમ્બર-૨૦૧૮ સુધી સેમિસ્ટર ૨, ૪ અને ૬ના વિષયોની યુનિવર્સિટી કક્ષાની પરીક્ષા યોજાશે.તા. ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૮ થી તા. ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૮ દરમિયાન ૧૪ દિવસનું દિવાળી વેકેશન રહેશે.

આ ઉપરાંત દ્વિતીય શૈક્ષણિક સત્ર તા.૨૬ નવેમ્બર-૨૦૧૮થી તા.૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯ દરમિયાન ૧૦૨ દિવસ પરીક્ષા  સમય સિવાયનું રહેશે. તા.૫ માર્ચ-૨૦૧૯ થી ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૯ દરમિયાન સેમિસ્ટર ૧, ૩ અને ૫ના વિષયોની યુનિવર્સિટી કક્ષાની પરીક્ષા તેમજ તા.૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ થી ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯ દરમિયાન સેમિસ્ટર ૨, ૪ અને ૬ની યુનિવર્સિટી કક્ષાની પરીક્ષા યોજાશે. તા.૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯ થી તા.૧૧ જૂન ૨૦૧૯ એમ કુલ ૪૯ દિવસનું ઉનાળુ વેકેશન રહેશે.