મુંબઈમાં ગાઢ ધૂમ્મસ…

શિયાળાની મોસમ જોર પકડી રહી છે ત્યારે મુંબઈ મહાનગરમાં રોજ વહેલી સવારે ઠંડીને કારણે ગાઢ ધૂમ્મસનું આવરણ છવાયેલું રહે છે.