અમદાવાદઃ શિયાળે વાદળો દેખાયા…

અમદાવાદ શહેરમાં અચાનક જ વહેલી સવારથી વાતાવરણ પલટાયું. મંગળવાર, 27 નવેમ્બર શિયાળાની સવારે આકાશમાં છુટા છવાયા વાદળો જોવા મળ્યા. નિષ્ણાતોના મતે શિયાળે વાદળો ઘેરાયા પછી થોડાક જ સમયમાં ઠુંઠવી નાંખતી ઠંડી અવશ્ય પડે.

તસવીર પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ