બિહારમાં વિકાસના રાજકારણ માટે સુશાસનબાબુની ઓળખ મેળવનાર નીતિશકુમાર કેમ પલ્ટીબાબુ તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા?

In The Nutshell: એક સમયે બિહારમાં વિકાસના રાજકારણ માટે સુશાસનબાબુની ઓળખ મેળવનાર નીતિશકુમાર કેમ પલ્ટીબાબુ તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા?