વેજીટેબલ કટલેસ

વેજીટેબલ કટલેસ બનાવવી છે, પણ બટેટાની ચિકાશને કારણે કટલેસ નરમ થઈને તૂટી જાય છે, તો થોડાંક પૌઆ મિક્સીમાં ક્રશ કરીને એમાં નાંખો અને
કટલેસનો આકાર વાળો.