પીડાશામક ગુણધર્મ ધરાવે કાંદા

(વૈદ્યકીય, તબીબી સલાહ લેવી)