સ્થાનિક વિકાસના કાર્યોની યાદીમાં ફેરફાર, ગ્રાન્ટ પણ વધારાઇ

ગાંધીનગર– સરકારે જિલ્લાના વિકાસકાર્યોની યાદીમાં સુધારો કરવા સાથે ગ્રાન્ટમાં પણ વધારો જાહેર કર્યો છે.  ધારાસભ્યોના વિસ્તારમાં વિકાસ કામો માટે વિકેન્દ્રીત જિલ્લા આયોજન કાર્યક્રમ હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે. આ ગ્રાન્ટ દ્વારા સ્થાનિક અગત્યતા ધરાવતા સામૂહિક વિકાસ કામો હાથ ધરવામાં આવે છે. તેની માર્ગદર્શિકામાં એક વિસ્તારમાં એકસરખા કામો ફરીથી હાથ ધરાતા ન હતાં તેમાં સુધારા કરીને કામો પુન: હાથ ધરી શકાશે. તેમ જ કામની જે ગ્રાન્ટ નિયત કરાઇ હતી તેમાં પણ વધારો કરાયો છે.

વિકેન્દ્રિત જિલ્લા આયોજન કાર્યક્રમ હેઠળ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર માટે રૂ.૧૦ લાખની ગ્રાન્ટ એકજ વખત આપી શકાય તેવી જોગવાઇ હતી તે મર્યાદા દૂર કરવામાં આવી છે. જેથી તમામ ધારાસભ્યો આંગણવાડીના કામો માટે રૂ.7 લાખની મર્યાદામાં ગ્રાન્ટ ફાળવી શકશે તેમજ શબને અગ્નિદાહ આપવા માટે લાકડાં, છાણાં અને પૂળા ભરવા માટેમાટે સ્મશાનદીઠ ચોકિયાત, પગી તથા સ્મશાનમાં રહેણાંક માટે ઉપયોગ ન કરવાની શરતે રુપિયા 1 લાખની મર્યાદામાં ઓરડી બનાવવા માટેની ગ્રાન્ટમાં વધારો કરીને રુપિયા 2 લાખ કરાઇ છે અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગામદીઠ એક પક્ષી ઘરના નિર્માણ માટેના કામોનો પણ સમાવેશ કરાયો છે.આ ઉપરાંત વિવેકાધીન અને પ્રોત્સાહક જોગવાઇની યાદીમાં વોશીંગઘાટની ઉપલબ્ધ જોગવાઇમાં સ્નાનઘાટના નિર્માણનો પણ સમાવેશ કરાયો છે. પ્રાથમિક શાળાઓ કે જે શાળામાં કેન્દ્ર સરકારની જલમતી યોજના હેઠળ આર.ઓ.પ્લાન્ટ આપવામાં આવ્યા હોય તે સિવાયની સરકારી / મહાનગરપાલિકા / નગરપાલિકા / ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ પ્રાથમિક શાળાઓમાં શાળાદીઠ આર.ઓ.પ્લાન્ટની યોજના માટે. રૂ. ૫૦ હજાર અથવા આર.ઓ.પ્લાન્ટની અંદાજિત કિંમત બે માંથી જે રકમ ઓછી હોય તેની મર્યાદામાં આર.ઓ.પ્લાન્ટના કામો હાથ ધરી શકાશે.

મધ્યાહન ભોજન યોજના હેઠળ સ્ટોર રૂમ તેમજ રસોડાના બાંધકામની યોજના પુન: આમેજ કરી છે. તેની મહત્તમ મર્યાદા રૂ ૨૫ હજારથી વધારીને રૂ. ૫૦ હજાર કરાઇ છે. પ્રાથમિક શાળાઓમાં લાયબ્રેરીના હેતુ માટે ફક્ત પુસ્તકો અને કબાટ ખરીદવામાં રૂ. ૫૦ હજારની મર્યાદામાં વધારો કરીને રૂ. ૧ લાખ કરાયો છે. સરકારી હોસ્પિટલમાં વૈધકીય નિદાન તેમજ સારવારના તાંત્રિક સાધનો રૂ. ૫ લાખ સુધીની મર્યાદામાં માત્ર એક જ વખત આપી શકાય તેવી મર્યાદા હતી તે દૂર કરવામાં આવી છે. તેમજ પ્રાથમિક શાળામાં સવારની પ્રાર્થના, સમૂહ કવાયત જેવી પ્રવૃત્તિઓના સ્થળે સાદા શેડના નિર્માણ માટે પણ ગ્રાન્ટ ફાળવી શકાશે.