દુઃખ સાથે પક્ષ છોડ્યો છે: ભાજપમાંથી રાજીનામું આપનાર જયનારાયણ વ્યાસની ચિત્રલેખા સાથેની મુલાકાત…

દુઃખ સાથે પક્ષ છોડ્યો છે: ભાજપમાંથી રાજીનામું આપનાર જયનારાયણ વ્યાસની ચિત્રલેખા સાથેની મુલાકાત…