Home Tags Corona-proof home

Tag: corona-proof home

ઘરને બનાવો કોરોના વાયરસ પ્રુફ!

આજે ચોતરફ કોરોના વાયરસની વાતો થાય છે. દેશમાં ઘણે ઠેકાણે લોકોને વાયરસનું સંક્રમણ લાગ્યું છે. એ સંક્રમણ પોતાને ન થાય તે માટે લોકો ઘણા જાગૃત થઈ ગયા છે અને...