આવતીકાલે ધોરણ 12 સાયન્સ અને ગુજકેટનું પરિણામ થશે જાહેર

આવતીકાલે ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 12 સાયન્સનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે. GSEB 12નું વિજ્ઞાન પરિણામ 2023 અને GUJCETનું પરિણામ ટૂંક સમયમાં સત્તાવાર વેબસાઇટ, gseb.org પર જાહેર કરવામાં આવશે. અહેવાલો મુજબ આવતી કાલે બંને પરીક્ષાઓનું પરિણામ જાહેર  થશે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ GSEB ટૂંક સમયમાં GSEB 12મા વિજ્ઞાનનું પરિણામ જાહેર કરી શકે છે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગરની અખબારી યાદીમાં જણાવ્યા મુજબ માર્ચ- 2023માં યોજાયેલ ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-12(વિજ્ઞાન પ્રવાહ) અને GUJCET- 2023 પરીક્ષાનું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તા.02/05/2023ના રોજ સવારના 09:00 કલાકે જાહેર કરવામાં આવશે.

GSEB HSC Science Result 2023 પરિણામ લિંક gseb.org 12th Result Name Wise

WhatsApp Numberથી પણ જાણી શકશે પરિણામ

અખબારી યાદીમાં જણાવ્યા મુજબ વિદ્યાર્થીઓ તેઓનુ પરિણામ પરીક્ષાની બેઠક ક્રમાંક(Seat Number) ભરીને મેળવી શકશે. વિદ્યાર્થીઓ WhatsApp Number 6357300971 પર પણ પોતાનો બેઠક ક્રમાંક મોકલીને પરિણામ મેળવી શકશે.

ગુણપત્રક અને પ્રમાણપત્ર ટૂંક સમયમાં મોકલી અપાશે

વિદ્યાર્થીઓના ગુણપત્રક, પ્રમાણપત્ર અને 5K શાળાવાર મોકલવા અંગેની જાણ હવે પછીથી કરવામાં આવશે. પરીક્ષા બાદ ગુણચકાસણી, દકતર ચકાસણી, નામ સુધારા, ગ્રુપ સુધારા, ગુણ તૂટ અસ્વીકાર અને પરીક્ષામાં પુનઃઉપસ્થિત થવા માટેની જરૂરી સૂચનાઓ અને નમૂનાના નિયત ફોર્મ(પરિપત્ર) ગુણપત્રક અને પ્રમાણપત્ર સાથે શાળાઓને મોકલી આપવામાં આવશે તેમ જણાવવામા આવ્યું છે.