કુંજની શિસ્ત

કાળીયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન(બ્લેકબક નેશનલ પાર્ક) એ કાળીયાર, વરુ, ઝરખ તથા જંગલ કેટ અને લોંકડી જેવા વિવિધ પ્રાણીઓની ફોટોગ્રાફી માટે તો જાણીતો છે જ, આ ઉપરાંત તે વિવિધ યાયાવર પક્ષીઓ (માઇગ્રેટ બર્ડ) ની ફોટોગ્રાફી માટે પણ જાણીતો છે.

અહીં તમે ફરવા આવો અને તમને ફોટોગ્રાફીનો શોખ હોય તો તમે હેરીયર, ફ્લેમીંગો, પેલીકનની અને ક્રેન (કુંજ)ની વિવિધ જાતના પક્ષીઓની ફોટોગ્રાફી કરી શકો છો. કાળીયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન(બ્લેકબક નેશનલ પાર્ક) ની અંદર વોટરબોડી ઘણી છે, પણ આસપાસના રોડ કીનારા પર ય પાણી હોય જ છે.

લગભગ ચાર વર્ષ પહેલાં એક શિયાળામા સાંજના સમયે પાર્કમા સફારી કરી ભાવનગર જતા સમયે રોડના કિનારા પર આ ચાર ક્રેનની પાણીમા પડછાયા સાથેની યાદગાર તસવીર મળી હતી.

(શ્રીનાથ શાહ)