જંગલના રાજાઓનું રેલવે ક્રોસિંગ

ગીરમાં રતન ઘુના થી સૌ કોઇ વાકેફ હોય, અમે એક વાર સવારીની સફારી લગભગ પુરી કરવા તરફ હતા અને રતનઘુના પાસે આવ્યા અને અમને (રોરીંગ)સિંહના હુંકવાનો અવાજ સંભળાયો. અવાજ એટલા જોરથી હતો કે જીપ્સીમા બેઠેલા બધા એલર્ટ થઇ ગયા અને આસપાસ જોવા લાગ્યા.

અમે કેમેરા બેગમાં મુકવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા અને પાછા કાઢી અને આસપાસ જોવા લાગ્યા, થોડી વાર જીપ ઉભી રાખી થોડા આગળ ગયાને જોયુ તો બે સિંહ સામેથી રોડ પર ચાલતા આવે છે જરા આગળ જ રેલ્વે લાઇન પસાર થાય એટલે માનવ રહીત ફાટકથી આગળ જ અમે રેલ્વેના પાટા પર સિંહ દેખાય એમ તૈયાર ઉભા રહ્યા અને બન્ને સિંહ નો રેલવે ક્રોસિંગ પરનો ફોટો મળ્યો.

(શ્રીનાથ શાહ)