“સંપર્ક 2020” માં અનેક વિદ્યાર્થીઓએ જ્ઞાન વહેચ્યું અને મેળવ્યું

મહેસાણાઃ ગણપત યુનિવર્સિટી યુ.વી.પટેલ કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ખાતે IEEE ગુજરાત સેક્શનનો વાર્ષિકોત્સવ સંપર્ક 2020 યોજાયો હતો. ગુજરાતની 30 અલગ અલગ એન્જીનીયરીંગ કોલેજો જેવી કે , DA-IICT, PDPU,અમદાવાદ યુનિવર્સીટી,  DDIT, GCET, LD Engineering College, GCET, LDCE,ચરોતર યુનિવર્સીટી, મારવાડી યુનિવર્સીટી, ADIT, LDRP વગેરેના 450 થી વધારે વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. જેમા આઇઈઈઈ સભ્યો અને સભ્યપદ નથી તેવા વિદ્યર્થીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા.

સંપર્ક એક એવો કાર્યક્રમ છે જેમા અલગ અલગ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ પોસ્ટર પ્રેઝન્ટેશન અને પ્રોજેક્ટ પ્રેઝન્ટેશનમાં ભાગ લે છે. વધુમા અહી વિદ્યાર્થીઓને એક એવુ પ્લેટફોર્મ મળે છે કે તેઓ એ વર્ષ દરમ્યાન કઇ કઇ ઈવેન્ટ કરી તેની સવિસ્તાર માહિતીની આપ-લે થઈ શકે, જેનો લાભ નવા વર્ષ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને આવી અલગ અલગ ઇવેન્ટના આયોજન કરવામાં મદદ મળશે.

આ પ્રસંગે દરેક કોલેજમાથી શ્રેષ્ઠ યોગદાન બદલ વિદ્યાર્થીઓને બેસ્ટ વોલેન્ટિયરનો અવોર્ડ આપવામા આવ્યો હતો તથા અલગ અલગ કોલેજોને સામુહિક રીતે તેમને તેમના યોગદાન બદલ અવોર્ડ આપવામા આવ્યો હતો.