પેઇન્ટેડ સેન્ડગ્રાઉસ

પેઇન્ટેડ સેન્ડગ્રાઉસને ગુજરાતીમાં રંગીન બટાવડો કે પહાડી બટાવડો તરીકે ઓળખાય છે તો ઘણા લોકો એને તેતર જ સમજે. નર અને માદા બન્ને પક્ષીના રુપ રંગ અલગ પ્રકારના પણ બન્ને દેખાય ખુબ સુંદર. ગીર અને આસપાસના વિસ્તાર તથા વેળાવદર-કાળીયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન વગેરે વિસ્તારમાં જોવા મળે. મોટા ભાગે નર અને માદા પેઇન્ટેડ સેન્ડગ્રાઉસ સાથે જ જોવા મળે અને ભાગ્ય સારા હોય તો તેના બચ્ચા પણ સાથે જોવા મળે. ઘણી વાર ગીરમાં ઘાસ વાળા વિસ્તારોમાં સફારી રોડ પાસે જોવા મળી જાય.

ક્યારેક ઉનાળા પહેલાના સમયમાં પાણી પાસે પેઇન્ટેડ સેન્ડગ્રાઉસ મોટાભાગે જમીન પર જ રહે અને ઘાસના બીજ તથા અન્ય બીજ એ મોટાભાગે ખોરાક તરીકે લે. પેઇન્ટેડ સેન્ડગ્રાઉસનો આ ફોટો લગભગ 7-8 વર્ષ પહેલા ગીરમાં સફારી દરમ્યાન મળેલો.

(શ્રીનાથ શાહ)