‘ચિત્રલેખા’નો અંક ખરીદવાના ઓર્ડર માટે કોલ કરો   022-67309898 Ext 72
અથવા ઈ-મેગેઝિન આવૃત્તિ માટે ક્લિક કરો   Magzter

 

આપને અનુકૂળ હોય એવા પ્રકારના મેગેઝિનનું લવાજમ ભરવા માટે ક્લિક:

Magazine Print Edition chitralekha.com (e-magazine)
Magzter (e-magazine) Books Print Edition

 

If you face any issue while placing order please write to us at web@chitralekha.com