ધો.12 સાયન્સ-કોમર્સના આ પેપરમાં 5 પ્રશ્નો એક જેવા જ

ગુજરાતી માધ્યમના પેપરમાં છબરડો જોવા મળ્યો છે. જેમાં ધો.12 સાયન્સ-કોમર્સના આ પેપરમાં 5 પ્રશ્નો એક જેવા જ છે. તેમાં 21,509 વિદ્યાર્થીઓએ બોર્ડની પરીક્ષા આપી છે. તથા 149 ગેરહાજર છે. ગુજરાતી માધ્યમના પેપરમાં ટાઈપ્સને બદલે ડેટા શબ્દનો ઉલ્લેખ કરાતા વિદ્યાર્થીઓ મૂંઝાયા હતા. તેમજ ધો.12 કોમર્સનું કમ્પ્યુટરનું પેપર એકદંરે સરળ પુછાયું હતું. શહેર અને જિલ્લામાં બોર્ડની પરીક્ષા અંતર્ગત ધો.10નું ગુજરાતી અને ધો.12 કોમર્સનું કમ્પ્યુટરનું પેપર એકદંરે સરળ પુછાયુ હતું. જોકે, ગત શનિવારે ધો.12 સાયન્સના કમ્પ્યુટર પેપરમાં પુછાયેલા પાંચ પ્રશ્નો આજના ધો.12 કોમર્સના પેપરમાં પણ પુછાયા હોવાનું વિષય શિક્ષકે જણાવ્યું હતું.

પાંચ માર્ક્સના પ્રશ્નો સાયન્સ અને કોમર્સના કમ્પ્યુટરના પેપરમાં એકસરખા

શહેર અને જિલ્લામાં ધો.10ના 10,665 વિદ્યાર્થીઓએ ગુજરાતીની પરીક્ષા આપી હતી. જે પૈકી 59 વિદ્યાર્થીઓ ગેરહાજર રહયાં હતાં. ધો.12 કોમર્સના 10,844 વિદ્યાર્થીઓએ કમ્પ્યુટરની પરીક્ષા આપી, જે પૈકી 90 વિદ્યાર્થીઓ ગેરહાજર રહયાં હતાં. ગત શનિવારે યોજાયેલ ધો.12 સાયન્સના કમ્પ્યુટરનું પેપરમાં પુછાયેલા પાંચ પ્રશ્નો આજે ધો.12 કોમર્સના કોમ્પ્યુટરના પેપરમાં પુછાયા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આ સંદર્ભે વિષય શિક્ષકે જણાવ્યું હતું કે, ક્લાસ મેથડ, નોર્ગ્યુમેન્ટ કન્સ્ટ્રક્ટરને વ્યાખ્યાયિત કરવાની રચના, કોન્સોલ ક્લાસ, લોકલ વેરિયેબલ અને ડુ વહાઈલ લુપના પાંચ માર્ક્સના પ્રશ્નો સાયન્સ અને કોમર્સના કમ્પ્યુટરના પેપરમાં એકસરખા હતાં.

શબ્દને બદલે ડેટા શબ્દનો ઉલ્લેખ કરાતા વિદ્યાર્થીઓ મુંઝાયા

ગુજરાતી મીડીયમના વિદ્યાર્થીઓને પ્રિન્ટિનાં છબરડાને કારણે એક માર્ક્સનું નુકસાન થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતી માધ્યમના પેપરમાં પ્રશ્ન પુછાયો હતો કે, નીચેનામાંથી કયો ડેટા વાસ્તવિક સંખ્યાનો સમાવેશ કરે છે ? જ્યારે અંગ્રેજી માધ્યમના પેપરમાં પ્રશ્ન પુછાયો હતો કે, વિચ ઓફ્ ધ ફેલોઈંગ પ્રીમિટિવ ડેટા ટાઇપ્સ હોલ્ડ રીયલ નંબર? ગુજરાતી માધ્યમના પેપરમાં ટાઈપ્સ શબ્દને બદલે ડેટા શબ્દનો ઉલ્લેખ કરાતા વિદ્યાર્થીઓ મુંઝાયા હતાં.