કોઈ પણ ટેક્નિકલ જાણકારી માટે અહીં સંપર્ક કરો:                                                                                               [English Version]

web@chitralekha.com

લવાજમને લગતી જાણકારી માટે અહીં સંપર્ક કરો:

subscribe@chitralekha.com

મુંબઈ

૨૨, અંધેરી ઈન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટ, ઓફ્ફ વીરા દેસાઈ રોડ, અંધેરી (વેસ્ટ), મુંબઈ- ૪૦૦૦૫૩, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.Telno.: 91-22-6730 9898 / 6692 1692Fax: 91-22-26730858

અમદાવાદ

૧૨, વાલ્મિક, ત્રીજે માળે, પરિમલ ગાર્ડન પાસે, સી.જી. રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬, ગુજરાત, ભારત.Telno.: 079-2646 1711/2646 3715Fax: 079-2646 43898

રાજકોટ

૨૦૨, યોગી ટાવર, સુભાષ રોડ, ચિત્રલેખા સર્કલ પાસે, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧, ગુજરાત, ભારતTelno..: 0281-2467 526. Mobile: 9723598235Fax: 0281-2467 526

વડોદરા

૪૨૨, સેન્ટર પોઈન્ટ, ચોથે માળે, આર.સી. દત્ત રોડ, અલ્કાપુરી, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૫, ગુજરાત ભારત.Telno.: 0265-2339 097Fax: 0265-341 407.

દિલ્હી

ઈ-૧૨૮, પહેલે માળે, કાલ્કાજી, નવી દિલ્હી-૧૧૦ ૦૧૯.

Telno.: 011-40590724,26/ 413 29090.

Fax: 011-40590728

બેંગલોર

૧૩૫, બ્રિગેડ રોડ, બેંગલોર-૫૬૦ ૦૨૫, કર્ણાટક, ભારતTelno.: 080-2212 9571