કોઈ પણ ટેક્નિકલ જાણકારી માટે અહીં સંપર્ક કરો:                                                                                               [English Version]

web@chitralekha.com

લવાજમને લગતી જાણકારી માટે અહીં સંપર્ક કરો:

subscribe@chitralekha.com

મુંબઈ

૨૨, અંધેરી ઈન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટ, ઓફ્ફ વીરા દેસાઈ રોડ, અંધેરી (વેસ્ટ), મુંબઈ- ૪૦૦૦૫૩, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
Telno.: 91-22-6730 9898 / 6692 1692
Fax: 91-22-26730858

અમદાવાદ

૧૨, વાલ્મિક, ત્રીજે માળે, પરિમલ ગાર્ડન પાસે, સી.જી. રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬, ગુજરાત, ભારત.
Telno.: 079-2646 1711/2646 3715
Fax: 079-2646 43898

રાજકોટ

૨૦૨, યોગી ટાવર, સુભાષ રોડ, ચિત્રલેખા સર્કલ પાસે, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧, ગુજરાત, ભારત
Telno..: 0281-2467 526.
Mobile: 9723598235
Fax: 0281-2467 526

વડોદરા

૪૨૨, સેન્ટર પોઈન્ટ, ચોથે માળે, આર.સી. દત્ત રોડ, અલ્કાપુરી, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૫, ગુજરાત ભારત.
Telno.: 0265-2339 097
Fax: 0265-341 407.

દિલ્હી

બી – ૧/ ઈ – ૧૩ , પહેલે માળે ,
મોહન કોઓપરેટિવે ઇન્દૂસ્ટ્રીઅલ એરિયા ,
નવી દિલ્હી -૧૧૦૦૪૪

બેંગલોર

૧૩૫, બ્રિગેડ રોડ, બેંગલોર-૫૬૦ ૦૨૫, કર્ણાટક, ભારત
Telno.: 080-2212 9571