50 ઓવરને અંતે બંને ટીમનો સ્કોર 241 રને ટાઈ થયા બાદ સુપર ઓવર પણ ટાઈ થઈ, વધારે બાઉન્ડરીના મુદ્દે ઈંગ્લેન્ડ વિજયી