બર્મિંઘમમાં બીજી સેમી ફાઈનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 8-વિકેટથી હરાવીને યજમાન ઈંગ્લેન્ડ ફાઈનલમાં