એજબેસ્ટન, બર્મિંઘમમાં ભારત સામે મેચઃ ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન ઓઈન મોર્ગને ટોસ જીતી બેટિંગ પસંદ કરી