ઓમ્યાકોન છે, પૃથ્વી પરનું સૌથી ઠંડું માનવવસ્તીવાળું સ્થળ…

0
3512

ઓમ્યાકોન ગામ રશિયાના સાઈબેરિયાના યાકુતિયામાં આવેલું છે.

httpss://youtu.be/zlQxvyhFpaM