‘જનસંપર્ક દ્વારા મારી વાત મતદારો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરીશ’ – અમી યાજ્ઞિક

 

‘જનસંપર્ક દ્વારા મારી વાત મતદારો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરીશ’ – અમી યાજ્ઞિક