ખીર

0
3705

ખીર સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે ચોખા ધોયા બાદ તેમાં
એકાદ ચમચી દેશી ઘીનું મોણ નાંખો.