બ્રેડ પિઝ્ઝા

પિઝ્ઝા બનાવવામાં મેંદાના તૈયાર રોટલાને બદલે તમે ઘઉંની બ્રેડનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

પિઝ્ઝાને વધુ હેલ્ધી બનાવવા માટે તમે ટોપિંગ્સમાં તાજી મકાઈના દાણા બાફીને તેમજ પનીર તથા ઓલિવ નાખી શકો છો (સ્વાદ પસંદ હોય તો પાલખ સુધારીને સાંતડીને ઉમેરી શકો છો.)

પિઝ્ઝા ધીમી આંચે શેકવા તેમજ પૅન અથવા તવાનું બોટમ જાડું ને મજબૂત હોવું જરૂરી છે.