પંજાબી શાક

0
2921

પંજાબી શાક કરવું છે અને ટમેટાં મોંઘા થઈ ગયા છે? કંઈ વાંધો નહિ. તમે જ્યારે કાંદાની ગ્રેવી સાંતળો છો, ત્યાર પછી મસાલો સાંતળીને ટમેટાંની જગ્યાએ દહીં વલોવીને નાંખી દો. શાક સ્વાદિષ્ટ બનશે.