ઢોકળા

0
4062

ઢોકળા વધુ સ્પોંજી (પોચા) અને જાળીદાર બનાવવા માટે, ચોખા પલાળતી વખતે એમાં થોડાંક મેથીના દાણાં ઉમેરવાં. પ્રમાણઃ 1 કિલો ચોખા હોય તો 10-15 દાણાં મેથી ચોખા સાથે પલાળવી. તેમજ ચોખા ગ્રાઈન્ડ કરતી વખતે, એક મુઠ્ઠી પૌંઆ પાણીમાં પલાળી, ચોખા સાથે દળવા. ઢોકળાના વઘારમાં રાઈ સાથે સફેદ તલ ઉમેરવામાં આવે તો સ્વાદ વધી જાય છે.