દિલીપ કુમાર-સાયરાબાનુ જોડી… રિયલ લાઈફમાં…

દિલીપ કુમાર અને સાયરાબાનુની શાદીનો પ્રસંગ.