સાત ચરણવાળી ચૂંટણીના ત્રીજા ચરણ માટે મતદાન 23 એપ્રિલે યોજાશે, ગુજરાતમાં પણ એ દિવસે મતદાન છે