Home Tags Plants at home

Tag: plants at home

આ છોડ વાવી એપ્રિલ કૂલ બનાવો…

એપ્રિલ ફૂલ બનાવવાના બદલે છોડ વાવી એપ્રિલ કૂલ બનાવો. આવા સુંદર સંદેશાઓ ફરી રહ્યા છે ત્યારે વૃક્ષનું મહત્ત્વ નહીં સમજીએ તો ગરમી તો વધતી જ જશે પરંતુ પ્રદૂષણના કારણે...