હળદર, મેથી અને સૂંઠઃ ઘૂંટણના કળતરમાં આપે રાહત

(વૈદ્યકીય, તબીબી સલાહ લેવી)