ટ્રેનનો ક્રિસમસ લાઈટ્સથી શણગાર…

કોલંબિયાના બોગોટામાં ક્રિસમસ લાઈટ્સ સાથે રોશનીમય બનાવવામાં આવી છે ટૂરિસ્ટ ટ્રેન ‘લ સબાના’.