કાચું પપૈયું કમળાના રોગીઓ માટે વિશેષ લાભકારી

(વૈદ્યકીય, તબીબી સલાહ લેવી)