શરદી-ઉધરસમાં ગુણકારી એલચી

(વૈદ્યકીય, તબીબી સલાહ લેવી)