તમે જો કોંગ્રેસને ભૂલમાં પણ મત આપશો તો એ પાપ ગણાશેઃ મોદી (હિંમતનગરની ચૂંટણી સભામાં)

0
136