ભારે વિવાદાસ્પદ બનેલી પદ્માવતી ફિલ્મ એની નિર્ધારિત તારીખ, ૧ ડિસેમ્બરે રિલીઝ થાય એવી તમને આશા છે?
Total votes: 111
હા (53 votes, 48%)
ના (55 votes, 50%)
કહી ન શકાય (3 votes, 2%)