કેન્દ્રમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના શાસનની 3 વર્ષની કામગીરીને તમે કેવી ગણાવો છો?

શ્રેષ્ઠ
નબળી
કહી ન શકાય

View Result