નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જના NIFTYએ પહેલી જ વાર 10 હજારનો આંકડો પાર કર્યો છે. આ માટે કયું કારણ તમને વધારે મહત્વનું લાગે છે?

GST અમલ
સારું ચોમાસું
FII દ્વારા ખરીદી
કહી ન શકાય

View Result