તામિલનાડુની પ્રજાનાં પ્રચંડ દેખાવને પગલે પરંપરાગત જલ્લીકટ્ટુ રમતને કાયદેસર બનાવવાનું સરકારનું પગલું તમને યોગ્ય લાગે છે?

હા
ના
કહી ન શકાય

View Result