ઓમ્યાકોન છે, પૃથ્વી પરનું સૌથી ઠંડું માનવવસ્તીવાળું સ્થળ…

0
3419

ઓમ્યાકોન ગામ રશિયાના સાઈબેરિયાના યાકુતિયામાં આવેલું છે.