પરોઠાં

0
1520

પરોઠાં સ્વાદિષ્ટ અને પોચાં બનાવવા માટે, લોટમાં થોડુંક પનીર ખમણીને
નાખો અને લોટ બાંધો. સ્વાદ વધારવા માટે કોથમીર સુધારીને ઉમેરી શકાય.