પાલખ પુરી

0
1524

નાસ્તાની પુરી હેલ્ધી બનાવવા માટે પુરીનો લોટ પાલખની ગ્રેવીમાં બાંધવો અથવા પાલખ ધોઈને કોરી કર્યા બાદ તેને ઝીણી સમારીને લોટમાં ઉમેરવી. તેમાં લીલા વટાણાની પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકો છો.