છોલે

0
1452

છોલે બાફતી વખતે થોડીક (1 ચમચા જેટલી) ચાની ભૂકી બારીક મલમલના કાપડમાં બાંધીને એની પોટલી છોલેની સાથે પાણીમાં મૂકવી. છોલેનો રંગ અને સ્વાદ વધી જશે. છોલે (કાબૂલી ચણાં) બાફતાં પહેલાં 8-10 કલાક પાણીમાં પલાળેલા હોવા જોઈએ. ચણા બફાઈ ગયા બાદ કાંદા અને કોપરાંની ગ્રેવી કરો એમાં થોડો ફુદીનો પણ ઉમેરો. છોલે વધુ સ્વાદિષ્ટ થશે.