Home Tags Servant

Tag: Servant

રૉબૉટ ઘરઘાટીઓની કરી દેશે છુટ્ટી!

એમેઝૉન વર્ષ ૨૦૧૯ની શરૂઆતમાં બજારમાં ઘર રૉબૉટ લાવવાની તૈયારીમાં છે. ઘર અને પરિવાર માટેના રૉમન દેવતા ‘વેસ્તા’ પરથી તેનું નામ પાડવામાં આવ્યું છે. આ પરિયોજના તો અનેક વર્ષ જૂની...